Regulamin Ośrodka Jeździeckiego

REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO SALIO W

BESIEKIERZU RUDNYM 50

 

1 Wstęp

 

 1. Ośrodek jeździecki Salio znajduje się w Besiekierzu Rudnym 50, gm. Zgierz.
 2. Celem działania Ośrodka jest działalność na rzecz propagowania wśród dorosłych, dzieci i młodzieży sportu jeździeckiego, jego pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny, rozpowszechniania zdrowej rywalizacji i sportowej postawy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
 • nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizacja rekreacyjnych rajdów konnych, półkolonii o obozów jeździeckich;
 • organizacja zawodów sportowych i innych imprez, również o charakterze niesportowym;
 1. Poza działaniami związanych z realizacją celów, o których mowa powyżej, Ośrodek Salio prowadzi pensjonaty dla koni, Resort wczasowy oraz restaurację.

 

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na terenie Ośrodka.
 2. Każda osoba wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz do stosowania się do unormowań w nich zawartych.
 3. Korzystanie z usług Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 5. Organizowanie imprez na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z regulaminem ośrodka.
 6. Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobie:
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku;
 • małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka zobowiązane są dbać o należyty porządek, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz do unikania zachowania mogących spłoszyć konie.
 2. Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:
 • przebywania w miejscach innych niż wyznaczone;
 • spożywania alkoholu i środków odurzających;
 • palenia papierosów w miejscach innych, niż wyznaczone;
 • rzucania przedmiotami oraz powodowania nadmiernego hałasu mogącego płoszyć zwierzęta;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 • używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 • zbliżania się do stawów na odległość mniejszą niż 5 metrów;
 • wchodzenia do rowów;
 • wchodzenia do zagrody wokół stajni osła;
 • zbliżania się do placów budowy oraz maszyn budowlanych lub rolniczych;
 • zbliżać się do karuzeli dla koni i padoków bez odpowiedniego zezwolenia. Jednocześnie zaznacza się, że karuzela i ogrodzenie padoków może być pod prądem.
 1. Psy mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko, jeżeli są na smyczy. Osoba, która przyprowadziła psa jest za niego odpowiedzialna i zobowiązana do posprzątania jego odchodów.

 

3 Regulamin zajęć jeździeckich

 

 1. Zajęcia jeździeckie odbywają się na ujeżdżalni Ośrodka w hali dużej lub małej oraz na parkurze zewnetrznym małym lub dużym bądź w terenie.
 2. Jazdy odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora. Instruktorzy Ośrodka mają uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub posiadają inne uprawnienia, wymagane do prowadzenia danego typu zajęć. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jazdy prowadzone na terenie ośrodka przez instruktorów prowadzących własną działalność gospodarczą; dokumentem potwierdzającym odbycie lekcji z instruktorem Ośrodka jest paragon z kasy fiskalnej JKS Salio.
 3. W zajęciach prowadzonych przez Instruktorów Ośrodka mogą brać udział wszystkie osoby, które:
 • ukończyły 13 rok życia (młodsi pod warunkiem, że w zajęciach tych uczestniczy również rodzic bądź opiekun dziecka),
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).
 1. Osoby przystępujące do zajęć składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w postaci jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.
 2. Na każde zajęcia należy się umówić z instruktorem na konkretny dzień i godzinę poprzez kontakt z Recepcją.
 3. Na zajęcia można umówić się osobiście lub telefonicznie w godzinach 10:00 – 19:00. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy poinformować instruktora najpóźniej do godz. 19:00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia. W przeciwnym wypadku osoba taka płaci przy następnym przyjeździe na jazdę połowę ceny za nieodbyte zajęcia, według cennika zamieszczonego na stronie.
 4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż uczestnik jazdy jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
 5. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju tj.:
 • butach za kostkę (także latem),na twardej podeszwie,
 • długich, najlepiej jeździeckich spodniach, bez szwów od strony siodła,
 • nie krępującej ruchów odzieży górnej,
 • toczku lub kasku – warunek bezwzględny w przypadku osób niepełnoletnich.
 1. W ośrodku istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu jeździeckiego. W razie wypożyczenia sprzętu uczestnik odpowiada za jego zniszczenie, zagubienie, zużycie ponad normatywne, bądź jakiekolwiek inne naruszenie danych przedmiotów – w razie wyrządzenia szkody ośrodkowi w zw. z w/w okolicznościami uczestnik ponosi w pełni odpowiedzialność odszkodowawczą. Uczestnik jest zobowiązany do piastowania pieczy nad rzeczami wypożyczonymi, a pozostawionymi na terenie ośrodka bez wcześniejszego ich zwrotu.
 2. W razie wypożyczenia sprzętu ośrodek ma prawo żądać aby uczestnik oddał w zastaw na czas wypożyczenia sprzętu określoną sumę jednostek pieniężnych bądź przedmiot przedstawiający wartość majątkową.
 3. Zakazuje się jazdy w stroju zawierającym szeleszczące lub powiewające elementy.
 4. Instruktor może zwrócić uwagę uczestnika na nieprawidłowy strój i wydać w tym zakresie wiążące polecenia
 5. Wskazana przez instruktora godzina, na która ma przybyć jeździec nie jest godziną rozpoczęcia lekcji, lecz momentem rozpoczęcia przygotowywania konia do jazdy, w trakcie czego należy:
 • wyprowadzić konia z boksu i uwiązać w wyznaczonym przez instruktora miejscu,
 • dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
 • wyczyścić kopyta kopystką,
 • założyć ogłowie i siodło.

Powyższe nie dotyczy osób początkujących.

 1. Spóźnienie się nie wypływa na przesunięcie godziny zakończenia zajęć, chyba że spóźnienie zostało zgłoszone instruktorowi i przez niego zaakceptowane.
 2. Długość trwania oraz opłaty poszczególnych lekcji zawarte są w cenniku, zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka.
 3. Każda lekcja jazdy konnej składa się z następujących części:
 • przygotowanie konia,
 • rozgrzewka konia i jeźdźca,
 • ćwiczenia przewidziane na daną lekcję,
 • rozluźnienie jeźdźca i występowanie konia.
 1. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do:
 • odprowadzenia konia do stanowiska,
 • rozsiodłania konia,
 • wyczyszczenia kopyt konia,
 • odstawienia konia do boksu lub na pastwisko,
 • należytego zamknięcia boksu konia,
 • wymycia wędzidła,
 • odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 1. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają oraz powierzone im zwierzęta. W przypadku zniszczenia sprzętu są zobowiązani do odkupienia go lub uiszczenia opłaty odpowiadającej jego równowartości.

 

4 Jeździec w ośrodku. Bezpieczeństwo.

 

 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń wskazówek instruktora.
 2. Na terenie ośrodka zabronione jest:
 • podchodzenie do konia od tyłu;
 • karmienie koni, chyba że za zgodą i pod okiem instruktora;
 • bieganie i krzyczenie;
 • wprowadzanie głośnych bądź niespokojnych psów;
 • stosowanie wszelkiej formy przemocy wobec koni;
 • wchodzenie do stajni bez upoważnienia.
 1. Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
 • zajęcia prowadzi instruktor, chyba że jeźdźcy korzystają tylko z wypożyczonej ujeżdżalni na własnych koniach;
 • jeźdźcy (a nie konie) podejmują decyzję i to oni są odpowiedzialni za konie;
 • przejeżdżający obok siebie jeźdźcy mijają się po lewej stronie;
 • pierwszeństwo ma jeździec poruszający się wyższym chodem lub wykonujący zadane ćwiczenia;
 • należy pamiętać aby zachować należyty ład i porządek, oraz dbać o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników jazdy oraz koni.
 1. W stajni panują następujące zasady:
 • w stajni mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione,
 • będąc uprawnionym do wejścia do stajni należy zachować tam należyty spokój, oraz postępować zgodnie z zakresem uprawnienia (np. w przypadku przygotowania konia do jazdy należy ograniczyć się do czynności z tym celem związanych),
 • nie wolno bez pozwolenia karmić koni, otwierać boksów, wchodzić do nich, wypuszczać zwierząt itd.
 1. Informuję się, iż konie są z natury zwierzętami płochliwymi, a ich reakcje na ruch, rzeczy, osoby itp są niemożliwe do przewidzenia, a przez to potencjalnie niebezpieczne dla osób znajdujących się na koniu bądź w pobliżu i mogą powodować urazy. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane w wyniku nieprzewidywalnej reakcji konia.

 

5 Regulamin jazdy w terenie

 

 1. Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe, jeżeli jeździec sobie takich zajęć życzy.
 2. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez instruktora.
 3. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora.
 4. Nie wolno jeździć po polach, łąkach i wszelkich uprawach. Jazdy terenowe odbywają się w miejscach ustalonych przez instruktora.

 

6 Odpowiedzialność

 

 1. Poprzez wejście na teren ośrodka uczestnicy godzą się także na poniższe postanowienia umowne.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor zapoznaje uczestników zajęć ze sposobem prowadzenia zajęć i warunkami zachowania bezpieczeństwa jak i techniką przygotowania konia do jazdy, w tym siodłania konia oraz jazdy na koniu, i postępowania z koniem. Uczestnik, który nie rozumie poleceń jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to instruktorowi. W razie wątpliwości co do sposobu wykonywania poleceń bądź ćwiczeń Uczestnik ma obowiązek uzyskać wskazówki instruktora.
 3. Jeśli uczestnik stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać ćwiczenia bądź polecenia jest on zobowiązany niezwłocznie odstąpić od próby jego wykonywania i poinformować o tym instruktora.
 4. Uczestnik ośrodka przed pierwszym wejściem na teren klubu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem ośrodka, jak i wszelkimi innymi regulaminami, które na terenie ośrodka obowiązują.
 5. Za szkody na osobie lub w mieniu wniesionych przez uczestników odpowiedzialność Ośrodka jest ograniczona w najszerszym możliwym zakresie przez prawo.
 6. W szczególności nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników w związku z niezastosowaniem się do poleceń instruktorów, niezastosowania środków bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia i wykonywaniu ćwiczeń, niezastosowania się do zasad i reguł obowiązujących przy prowadzeniu zwierzęcia i jazdy, płoszenia i straszenia zwierząt, wynikłych wskutek niewłaściwego doboru ubrania i sprzętu do jazdy, błędów w technice kierowania zwierzęciem, niestosowania się do zasad i regulaminów panujących na terenie ośrodka, powstania szkody w razie, gdy uczestnik przebywa pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, a także leków oraz środków psychotropowych, które mają wpływ na możliwość kierowania zwierzęciem, a także na możliwość uczestniczenia w zajęciach, a także powstania szkody, na której powstanie wpływ miała choroba wpływająca na wydolność fizyczną, choroby serca, choroby układu krążenia, a także wszelkie inne jednostki chorobowe istotnie wpływające na możliwość uczestniczenia w zajęciach, o ile uczestnik o nich wiedział i nie skonsultował się wcześniej z lekarzem w zakresie możliwości korzystania z Ośrodka, dot. to także kobiet w ciąży, Ośrodek nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe ze stanu zdrowia Uczestnika, który stan zdrowia uczestnik przed Ośrodkiem zataił, nie poinformował o nim instruktora ani nie dostosował ćwiczeń do niego (w tym prędkości jazdy),
 7. Ośrodek nie odpowiada za pozostawione na terytorium ośrodka mienie uczestników, które nie jest niezbędne do korzystania z usług ośrodka. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy inne aniżeli rzeczy zwykłego, codziennego użytku pozostawione w szatni, w szczególności za pozostawione tamże pieniądze, przedmioty wartościowe, biżuteria, karty kredytowe, dokumenty, kosztowności, itd.
 8. Wszelkie rzeczy wartościowe (przykładowe: portfel, pieniądze, karty kredytowe, zegarki, biżuteria, itd.) uczestnicy zajęć zobowiązani są pozostawić w zamkniętym depozycie w Recepcji. Depozyt jest płatny. Za zdeponowanie wartościowych rzeczy Ośrodek pobiera opłatę w wysokości 10 zł. W razie odstąpienia przez uczestnika od zdeponowania wartościowych rzeczy w depozycie, ośrodek będzie wolny od odpowiedzialności w razie utraty, zagubienia, uszkodzenia bądź zniszczenia jakiegokolwiek wartościowego mienia, o którym mowa w niniejszym przepisie.
 9. W każdym wypadku Ośrodek odpowiada wskutek rażącego niedbalstwa bądź w razie wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Ośrodek odpowiada tylko za swoich pracowników.
 10. Ośrodek nie odpowiada za normalne zużycie mienia uczestników w trakcie prowadzonych zajęć.
 11. Ośrodek nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez innego uczestnika zajęć ani przez jakiekolwiek inne podmioty trzecie, które nie są pracowniami Ośrodka, bądź które nie działają w imieniu bądź na rzecz ośrodka, tj. za osoby postronne, a przede wszystkim za osoby, które wtargnęły na teren Ośrodka bezprawnie.
 12. Na teren ośrodka nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zwierząt, chyba że strony postanowiły inaczej bądź chyba, że niniejszy regulamin przewiduje wyjątki od tej zasady. Postanowienie odmienne wymaga formy pisemnej władz ośrodka i uczestnika.
 13. Poszczególne Regulaminy obiektów znajdujących się na terenie ośrodka mogą wprowadzać bardziej szczegółowe reżimy odpowiedzialności.
 14. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zajęć organizowanych poza siedzibą ośrodka, w tym w szczególności do organizowanych obozów i jazd w terenie z tym, iż w przypadku obozu poza siedzibą ośrodka ośrodek ani właściciel nie odpowiadają za jakiekolwiek rzeczy, które ma przy sobie uczestnik zajęć poza rzeczami niezbędnymi do wykonywania ćwiczeń w terenie.
 15. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe na mieniu uczestników w postaci pojazdów pozostawionych na terenie parkingu ośrodka. Uczestnik pozostawiający pojazd jest zobowiązany należycie go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 16. Każdy Uczestnik bądź osoba trzecia rozumiana jak w ust. 11, która na teren Ośrodka wprowadza zwierzę – o ile Regulamin dopuszcza taką możliwość – ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Ośrodkowi bądź osobom trzecim za jej zwierzę, w tym za brak nadzoru nad nim bądź za niedochowanie należytej staranności przy jego trzymaniu bądź w nadzorze. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe na mieniu uczestników bądź na osobach, spowodowane przez zwierzęta za które odpowiedzialni są uczestnicy zobowiązani do sprawowania nadzoru nad zwierzęciem.

 

7 Dane Osobowe

 

Podpisanie oświadczenia i rozpoczęcie korzystania z usług Ośrodka, w tym usług przez niego świadczonych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek, którego dane zostały podane w paragrafie pierwszym Regulaminu. W sprawach w zakresie przetwarzania danych osobowych z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na niżej wskazany adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Do administrowania danymi został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych w osobie Dorota Dworczyńska (sposób kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych: adres tożsamy z adresem Administratora danych osobowych, adres skrzynki poczty elektronicznej: tożsamy z adresem Administratora danych osobowych). Przetwarzanie danych osobowych następuje na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Rozporządzenie, tj. za zgodą Uczestnika i zgodnie z celem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia umownego. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usług Ośrodka, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia zakończenia trwania ostatniej z usług – okres ten zawiera w sobie czas niezbędny do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy odrębnych ustaw w przedmiocie terminów przedawnienia roszczeń, w szczególności uwzględniając terminy ogólne przedawnienia roszczeń, o których mowa w art. 118 ustawy Kodeks Cywilny. Po upływie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie, w którym przetwarzanie tych danych jest niezbędne w zw. z ewentualnie dochodzonymi roszczeniami przez Uczestnika bądź w razie dochodzenia roszczeń przez Ośrodek przeciwko Uczestnikowi. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania udostępnienia danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo niesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z usług oferowanych przez Ośrodek jest uzależnione od podania danych osobowych. Szczegółowe regulacje w zakresie techniczno-organizacyjnym reguluje Rozporządzenie oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Uczestnik  może  w  każdym  czasie  wycofać  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w jakiejkolwiek formie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych poczytywane jest za rezygnację z usług Ośrodka i pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wobec Ośrodka z wyłączeniem zwrotu sumy pieniężnej za opłacony, a niewykorzystany do końca karnet.

Uczestnik może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych. Przepisy powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych w tym celu będzie następowało przez okres 3 lat.

 

8 Postanowienia końcowe

 

 1. Zarząd Ośrodka jak i instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zać, jednak nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe. Nie ponoszą również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie na terenie całego ośrodka niezależnie od pozostałych regulaminów. W razie sprzeczności postanowień regulaminów poszczególnych części ośrodka, pierwszeństwo mają postanowienia aktów szczegółowych.
 3. Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej instruktora. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków każdy uczestnik może wykupić we własnym zakresie.
 4. Wzięcie udziału w zajęciach wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Ośrodka.
 5. Zasady korzystania z pokoi reguluje oddzielny regulamin.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.